W szczególności oferujemy obsługi prawne w zakresie:

 • Prawa cywilnego,
 • Gospodarczego
 • Prawa spółek handlowych.


Negocjowanie kontraktów, spłaty i odraczania
wierzytelności


Obsługę procesów inwestycyjnych (przejęcia fuzje, wprowadzanie klienta na polski rynek).

Przygotowywanie umów
cywilnoprawnych.


Zakładanie i rejestrację wszelkich form działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek wraz z przygotowaniem umów statutów, regulaminów i reprezentowaniem w
postępowaniu rejestracyjnym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek w tym w zakresie zmian w statucie i umowie Spółki Zakładanie i rejestrację fundacji, stowarzyszeń i innych zrzeszeń

 • gospodarowania nieruchomościami:
  Badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawdzanie wpisów w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów Doradztwo i przygotowywanie projektów umów w transakcjach zbywania i nabywania oraz obciążania nieruchomości Doradztwo i przygotowywanie umów
  dotyczących nieruchomości (najem,
  dzierżawa, użyczenie, darowizna,
  ustanowienie ograniczonego prawa
  rzeczowego itp.)
 • Reprezentowanie klienta w przetargach dotyczących nabycia nieruchomości Uzyskiwanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Sporządzanie projektów umów o pracę,
  regulaminów pracy, regulaminów
  wynagradzania itp.
 • Prawa autorskiego:
  Przygotowywanie umów przenoszących
  autorskie prawa majątkowe
  Przygotowywanie umów licencyjnych
 • Statusu cudzoziemców:
  Legalizacja pobytu (wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
  zezwolenie na osiedlenie się).
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
  Zezwolenie na pracę
  Zezwolenie na nabycie nieruchomości
 • Statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych:

  Legalizacja kościelnych osób prawnych Przygotowywanie prawa wewnętrznego (statutów) i ich rejestracja przed organami państwowymi
 • Odzyskiwanie nieruchomości kościelnych i organizacji mniejszości narodowych
 • Innych spraw administracyjno-prawnych