Ius est ars boni et aequi – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne.

O KANCELARII
KONSULTOR

Witamy na stronach internetowych Kancelarii Prawnej Konsultor - Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Nasta.


Kancelaria Prawna Konsultor powstała w 2002 r. Prowadzi kompleksową obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, w zakresie prowadzonej przez nich działalności, w tym gospodarczej.
Prawnicy Kancelarii prowadzili z sukcesem i prowadzą nadal wiele spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, także przed sądami i innymi organami orzekającymi.


W ramach prowadzonej obsługi oferujemy:
Udzielanie porad prawnych,
Sporządzanie opinii prawnych,
Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i innych dokumentów prawnych,
Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed sądami, organami administracyjnymi oraz we wszelkiego rodzaju sporach,
Udzielanie bieżących informacji o zmianach w przepisach prawnych.


W ramach prowadzonej działalności oferujemy unikalne doradztwo w zakresie pełnej obsługi prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów tworzonych przez te instytucje.
ZAKRES USŁUG
W szczególności oferujemy obsługi prawne w zakresie:

Prawa cywilnego

Prawa gospodarczego

Prawa spółek handlowych

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawa autorskiego

Statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych
W Tym:
Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
Zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek wraz z przygotowaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu rejestracyjnym w Krajowym Rejestrze Sądowym
Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek, w tym w zakresie zmian w statucie i umowie Spółki
Zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń i innych zrzeszeń
Gospodarowanie nieruchomościami:
  • Badanie stanu prawnego
  • nieruchomości,
  • w tym sprawdzanie wpisów w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów,
  • Doradztwo i przygotowywanie projektów umów w transakcjach zbywania i nabywania oraz obciążania nieruchomości,
  • Doradztwo i przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenie, darowizna, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego itp.)

Reprezentowanie klienta w przetargach dotyczących nabycia nieruchomości; uzyskiwanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Sporządzanie projektów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.
Przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, przygotowywanie umów licencyjnych
Legalizacja kościelnych osób prawnych; przygotowywanie prawa wewnętrznego (statutów) i ich rejestracja przed organami państwowymi,
Inne sprawy administracyjno-prawne.PRACOWNICY
Jesteśmy kancelarią elastyczną, dostosowującą się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Ich zadowolenie z jakości naszych usług jest dla nas najważniejsze.

W gronie naszych współpracowników są osoby mające dużą teoretyczną i praktyczną wiedzę prawniczą. Współpracują z nami osoby mające wieloletnie doświadczenie i znajomość procedur administracyjnych, sądowych i rozstrzygania sporów na drodze polubownej.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług prawnych i zastępstwa procesowego.

Zarządzający Kancelarią Prawną Konsultor:
Tomasz Nast - radca prawny od 1998 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym i sądowo-polubownym. Zajmował kierownicze i samodzielne stanowiska w organach administracji rządowej i pozasądowych organach orzekających (radca prawny w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców, współprzewodniczący Zespołu Orzekającego Komisji Regulacyjnej, rozstrzygającej w sprawach tzw. reprywatyzacji kościelnej). Współpracownik kancelarii prawnych zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców. Przewodniczący Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
CENY USŁUG
Podstawą wynagrodzenia jest umowa indywidualnie negocjowana z klientem.
Jesteśmy otwarci na różne systemy rozliczeń w zależności od oczekiwań i możliwości naszych klientów.
Nasze stawki są konkurencyjne w porównaniu do ofert innych kancelarii prawnych i firm konsultingowych.

Proponujemy następujące systemy rozliczeń:

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH


Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony na pracę. W przypadku braku zleceń klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane klientowi wraz z fakturą.

SYSTEM ROZLICZEŃ RYCZAŁTOWYCH


Na życzenie klienta możliwe jest określenie ryczałtowego wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy. System ten jest korzystny dla klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi.

SYSTEM Z PREMIĄ ZA SUKCES


W przypadku spraw o charakterze majątkowym można umówić się na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu, czyli od wygranej sprawy. W trakcie procesu odzyskiwania majątku klient nie ponosi kosztów wynagrodzenia kancelarii.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA STAŁĄ OBSŁUGĘ


Proponujemy również niezwykle korzystną dla klienta możliwość zlecenia stałej obsługi za niewielką, ryczałtową opłatę. W ramach tego ryczałtu klient otrzymuje na bieżąco informacje o najnowszych zmianach w prawie, doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, zawieranych umów, planów inwestycyjnych, nawiązywanych kontaktów, sporów z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
KONTAKT

Siedziba:
Kancelaria Prawna Konsultor
Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Nast
ul. Marszałkowska 24/26 lok. 6
(przy Trasie Łazienkowskiej)
00-576 Warszawa

Telefony:
608 610 618 / 22 243 45 80

E-mail:
kancelaria@konsultor.com.pl